Home Κριτική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΛΗΓΟΝΤΑ
14 September 2015 09:30
ΣΤΟΝ ΛΗΓΟΝΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ...

Αρθρα

50 χρόνια
31 July 2015 07:05
50 χρόνια «Λεσβιακή...

Ρεπορταζ

ΛΕΖΑΝΤΕΣ
10 November 2014 17:03
  Nα μην αποχαιρετηστούμε! Θα...

λεζαντες

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 12 Δεκέμβριος 2010 12:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΑΘΗΝΑ 03-12-2010       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
                                                  Αρ. Πρωτ.: 502774       
Ταχ.Δ/νση        :  ΤΣΟΧΑ 7
Ταχ.Κώδικας    :  11521 ΑΘΗΝΑ
FAX          :  210-6466214    
Πληροφορίες   : Ε. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο.       : 210-8707435
                        
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010
Πρόσληψης είκοσι δύο (22)  ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα 7,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 21, του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτάμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού ( ΠΥΤ ) του Ε.Ο.Τ., αναλυτικά ως εξής:

1. ΠΥΤ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έδρα: Κομοτηνή
2 άτομα αρχιτέκτονες  μηχανικοί ( ΠΕ )

2. ΠΥΤ Θεσσαλίας, έδρα: Βόλος
2 άτομα αρχιτέκτονες μηχανικοί ( ΠΕ )

3. ΠΥΤ Ηπείρου, έδρα: Ιωάννινα
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )
1 άτομο πολιτικός  μηχανικός ( ΠΕ )

4. ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδας, έδρα: Λαμία
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )

5. ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας, έδρα: Κοζάνη
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )
1 άτομο πολιτικός μηχανικός ( ΠΕ )

6. ΠΥΤ Πελοποννήσου, έδρα: Τρίπολη
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )
1 άτομο πολιτικός μηχανικός ( ΠΕ )

7. ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου, έδρα: Μυτιλήνη
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ)
1 άτομο πολιτικός μηχανικός ( ΠΕ )

8. ΠΥΤ Κυκλάδων, έδρα: Σύρος
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )
1 άτομο πολιτικός μηχανικός ( ΠΕ )

9. ΠΥΤ Δωδεκανήσου, έδρα: Ρόδος
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )

10. ΠΥΤ Κεντρικής Μακεδονίας, έδρα : Θεσσαλονίκη
1 άτομο αρχιτέκτονας μηχανικός ( ΠΕ )

11. ΠΥΤ Κρήτης, έδρα : Ηράκλειο
1 άτομο πολιτικός μηχανικός ( ΠΕ )
12. ΠΥΤ Αττικής, έδρα: Αθήνα
2 άτομα αρχιτέκτονες μηχανικοί ( ΠΕ )
2 άτομα πολιτικοί μηχανικοί ( ΠΕ )

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών.
Β) Κατά περίπτωση ζητούμενης ειδικότητας :
1. Για αρχιτέκτονες μηχανικούς: Πτυχίο ή Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  
2. Για πολιτικούς μηχανικούς: Πτυχίο ή Δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους και από υποψηφίους χωρίς το υπό στοιχείο Γ προσόν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία του Ε.Ο.Τ. , οδός ΤΣΟΧΑ, αριθ. 7, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  Τ.Κ. 11521, προς τη Δ/νση Διοικητικού του ΕΟΤ, Τμήμα Προσωπικού,  1ος όροφος    (Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ, υπόψιν: κας Θεοδωρακοπούλου Δήμητρας, τηλέφωνο: 210 8707339), εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της υπ΄ αριθμ. 502679/19-11-2010 Ανακοίνωσης στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των οικείων περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΟΤ στις οποίες κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου εδρεύουν, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
                                                                                  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                                                Ακριβές αντίγραφο
                                                                                                Δανοπούλου Ειρήνη
 

3288 αναγνώσεις

Ο Καιρος

Γιορταζουν

Σχολια Εκδοτη

Καλωσηρθατε στη νεα σελιδα του ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ!
Ανανεωθήκαμε για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

Αλληλογραφια

Για να λαμβάνετε νέα από την ιστοσελίδα μας παρακαλούμε γραφτείτε στην λίστα συνδρομητών μας.